•  Παγίων  κατά  κινδύνων  πυρός,  έκρηξης,  βραχυκυκλώματος
  •  Παγίων  κατά  κινδύνου  κλοπής
  •  Μεταφορών  Εμπορευμάτων  εσωτερικού – εξωτερικού
  •  Διαμεταφορέων
  •  Αστικής  ευθύνης  κατασκευαστών
  •  Αστικής  ευθύνης  προϊόντος
  •  Επαγγελματικής  αστικής  ευθύνης
  •  Τεχνικές  ασφαλίσεις
  •  Σεισμού
  •  Διακοπής  εργασιών  και  απώλειας  κερδών